Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Paws4Fun
H. Remmelinkweg 11A
6996 DH Drempt
BTWnummer: NL184018031B01
KvK: 09158866

Paws4Fun wordt juridisch vertegenwoordigt door Mw JS Turner
 1. Definities:
 • Hondenschool:Hondenschool Paws4Fun is gevestigd aan de H. Remmelinkweg 11A  te Drempt en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Centraal Gelderland onder nummer
 • Cursist:hondeneigenaar die de hondenschool wenst in te schakelen betreffende de opvoeding en training van zijn/haar hond.
 • Overeenkomst/Opdracht:de overeenkomst waarbij de hondenschool zich tegen haar wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door haar aangeboden cursus of activiteit.
 • Contractperiode:de overeengekomen duur van de Overeenkomst/Opdracht in de vorm van een of meer cursussen of activiteiten.
 • We behouden ons het recht voor om deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De versie van de voorwaarden, die geldt, is de versie die te vinden is op paws4fun.nl en samturner.nl ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

 

 1. Aangaan van de overeenkomst
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en overeenkomsten die cursist aangaat met Hondenschool Paws4Fun.
 • Overeenkomst/Opdracht kan alleen aangegaan worden door te reageren op het aanbod van de Hondenschool middels schriftelijke afspraken, per mail. Deze afspraak is bindend wanneer cursist ook naam, adres, en telefoonnummer van zichzelf opgeeft.
 • Mondelinge aanmelding van een cursist welke reeds eerder een cursus heeft gevolgd bij de hondenschool geschiedt door het, op de een na laatste les van de lopende cursus, bevestigen door te willen gaan met een vervolgcursus. Bevestiging dient per mail te geschieden.
 • Na aanmelding is cursist verplicht het verschuldigde cursusgeld per bank te voldoen vóór de eerste lesdag.
 • In geval van niet tijdige betaling behoudt hondenschool zich het recht om cursist niet deel te laten nemen aan de cursus.
 • De cursist ontvangt na aanmelding bevestiging van betreffende cursus. Een cursus bestaat uit een reeks opeenvolgende lessen van één les per week.
 • Indien de cursist minderjarig is, is de handtekening van ouder of voogd vereist. Indien een minderjarige cursist reeds eerder een cursus bij de hondenschool heeft gevolgd, is de mondelinge bevestiging van de ouder of voogd voldoende.
 1. In aanmerking komen voor cursus/workshop
 • De hondenschool bepaalt wanneer en of een cursist in aanmerking komt voor een bepaalde cursus of cursusdag uit het aanbod van de hondenschool.
 • Kinderen zijn welkom, als ze jonger zijn dan 12 jaar kunnen ze onder begeleiding van en samen met ouders trainen. Zelfstandig trainen door kinderen in de leeftijd tussen 12 en 16 jaar is ter beoordeling van de trainer.
 • De cursist heeft altijd poepzakjes bij zich.
 • De hond draagt tijdens de training een normale halsband of tuigje van leer of stof met daaraan een lijn van ongeveer 2.00 meter. Er wordt niet getraind met slipkettingen, anti-trektuigen of flexlijnen.
 • Honden die deel nemen aan de cursus dienen bewijs te kunnen overleggen dat de hond geënt is of dat er een geldige titerbepaling is.
 • Loopse honden zijn welkom op de hondenschool maar wel even in overleg met de trainer. Het kan zijn dat de lestijd aangepast wordt vanwege samenstelling van de groep en overlast voor andere deelnemers.
 1. Annulering van lessen
 • Doorgang van de training wordt bepaald door de hondenschool. Wanneer een les niet doorgaat zal de trainer/instructeur uiterlijk de ochtend van de lesdag bericht sturen per mail, sms of whatsapp.
 • Lessen die door de hondenschool zijn afgelast worden verschoven.
 • Als de cursist één of meer lessen annuleert is dit voor rekening van de cursist. De hondenschool is hier niet aansprakelijk voor.
 • Als de cursist niet verschijnt op de afgesproken training is dit voor rekening van de cursist.
 • Bij groepsles heeft de cursist het recht een vervanger in zijn/haar plaats te sturen, als deze op de hoogte van de oefeningen is.

 

 1. Aansprakelijkheid van de hondenschool
 • De hondenschool is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook, ten gevolge van niet direct met haar dienstverlening verband houdende zaken.
 • Kennelijke fouten of vergissingen in het aanbod van de hondenschool op internet of andere publicaties binden de hondenschool niet.
 • De hondenschool kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van de door de cursist gewenste resultaten.

 

 1. Aansprakelijkheid van de cursist
 • De cursist is aansprakelijk voor alle schade welke door de cursist, door de cursist meegebrachte bezoekers of door de cursist meegebrachte hond(en) aan personen of goederen worden toegebracht. Dit geldt ook voor schade aan materialen aan de organisatie, haar medewerkers en de locatie dan wel activiteit plaatsvindt.
 • De hondenschool adviseert een goede WA-verzekering af te sluiten. Vaak is slechts één hond gedekt onder de standaard WA-verzekering.
 • De cursist, inclusief hond(en) die hinder of last oplevert zodanig dat een goede uitvoering van de cursus of activiteit daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt, of kan worden bemoeilijkt, kan door de hondenschool van (voortzetting) van de cursus of activiteit worden uitgesloten. Alle hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cursist.

 

 1. Copyright
 • Alle door de hondenschool verstrekte schriftelijke materialen vallen onder het copyright van de hondenschool. Deze mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondenschool worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

 

 1. Privacy
 • Hondenschool Paws4Fun respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website.
 1. Slotbepalingen
 • Op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Hondenschool Paws4Fun is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing met uitzondering van de regels van het internationaal en het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (CISG).
>